Co to jest patriarchat?

Jeśli zastanawiasz się, co to jest patriarchat, to dobrze trafiłeś. Ten artykuł omawia koncepcję społeczeństwa patriarchalnego, patriarchalne relacje władzy i teorię patriarchatu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten kontrowersyjny temat, czytaj dalej. Omówimy też, co sprawia, że społeczeństwa patriarchalne są tak szkodliwe dla kobiet i społeczeństwa. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów praktycznych, przyjrzyjmy się, czym dokładnie jest patriarchat i co sprawia, że tak trudno go złamać.

Patriarchat

Patriarchat nie jest faktyczną bronią – jest to system, który uciska kobiety. Mężczyźni są często jawnie seksistowscy, a system pozwala na kontynuowanie takich zachowań. Programy STEM prowadzone przez mężczyzn odrzucają kobiety z powodu ich płci. Patriarchat pozwala na takie zachowania i pogłębia seksizm w społeczeństwie. Jeśli jednak chcemy z tym skończyć, musimy zająć się przyczynami tego systemu.

Koncepcja patriarchatu wybuchła w ostatnich latach, ponieważ zyskała popularność w kulturze popularnej i powszechnym dyskursie. Znalazło się na koszulkach i transparentach, a nawet wkradło się do wywiadów z czerwonym dywanem. Używa się go do wyjaśniania wszystkiego – od irlandzkiego głosowania w sprawie aborcji po niedawny atak z użyciem furgonetki w Toronto. Znane jest też pod różnymi nazwami: hiszpański patriarchat, niemiecki patriarchat i francuski patriarcat.

Termin patriarchat jest zbiorczym określeniem różnych struktur społecznych, z których wszystkie zależą od męskiej dominacji. Koncepcja ta nie jest systemem stworzonym przez rząd, ale głęboko zakorzenioną instytucją społeczną, której ludzie uczą się i w której żyją na co dzień. Jej wpływ przenika do formalnych instytucji, takich jak rząd, i ostatecznie decyduje o kształcie społeczeństwa. W rzeczywistości patriarchat jest systemem struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych, które wykorzystują kobiety jako grupę i przepisują historię tak, by pasowała do ich własnych preferencji.

Patriarchat jest systemem relacji, przekonań i wartości, który tworzy strukturę nierówności płci. Relacje patriarchalne kształtują sferę publiczną i prywatną, zapewniając dominację mężczyzn w obu tych sferach. Patriarchat był również krytykowany za jego uniwersalizujące i nadrzędne skutki, ale badacze feministyczni odzyskują jego znaczenie. W tym artykule omówimy kilka aspektów systemu patriarchatu i sposobu, w jaki jest on praktykowany.

Przeczytaj również:  Meta-pamięć - co to jest i czy można ją poprawić?

Patriarchalne stosunki władzy

Patriarchalne stosunki władzy to systemy, w których role płciowe i instytucje społeczne są przypisane zgodnie z zestawem hierarchicznych zasad. Patriarchat kontroluje i definiuje te role płciowe. W tym rozdziale badamy teoretyczne postulaty dotyczące patriarchalnych stosunków władzy, analizujemy badania empiryczne w celu zidentyfikowania stref patriarchatu i omawiamy, w jakim stopniu kobietom udało się poprawić swoją pozycję w tych systemach.

Patriarchat po raz pierwszy zastosowano do męskich przywódców plemion w starożytnym Izraelu, gdzie władza opierała się na pokrewieństwie i umowie. Później, w siedemnastowiecznej Anglii, patriarchat przyjął inną formę. Pateman dzieli dyskusję na dwa obozy: patriarchalistów i feministki. Sir Robert Filmer, w swojej książce Patriarcha, dowodził, że władza ojcowska i polityczna są tożsame.

Społeczeństwo patriarchalne

Społeczeństwa patriarchalne to takie, w których mężczyźni zajmują prestiżowe stanowiska. Te role często obejmują politykę i gospodarkę. Od kobiet oczekuje się, że będą mieszkać z mężami i wykonywać polecenia męża, a nie swoje. W społeczeństwach patriarchalnych kładzie się też nacisk na posłuszeństwo, a kobiety mają być podporządkowane swoim mężom i ojcom swoich dzieci. Społeczeństwo patriarchalne zasadniczo blokuje kobietom prawo do wyboru własnej kariery zawodowej.

Termin patriarchat pochodzi od greckiego słowa „patriarchia”, które oznacza „ojciec”. W tych społeczeństwach ojciec jest głową rodziny i ma władzę nad wszystkimi pozostałymi członkami. Społeczeństwa patriarchalne przyznają wszystkie prawa mężczyznom i wykluczają kobiety z możliwości sprawowania jakiejkolwiek władzy. Patriarchat był kiedyś postrzegany jako rządy mężczyzny w rodzinie, ale obecnie jest ogólnym terminem określającym systemy społeczne zdominowane przez mężczyzn.

Termin patriarchat można zdefiniować na dwa sposoby: jako organizację stosunków społecznych i instytucji, które faworyzują mężczyzn w stosunku do kobiet. Według DeKeseredy’ego patriarchat to system, który pozwala mężczyznom utrzymać władzę, przywileje i pozycje przywódcze w społeczeństwie. Patriarchat również racjonalizuje, reifikuje i tworzy akceptację dla podporządkowania. Mimo że kobiety nie są bezpośrednio wykorzystywane przez patriarchat, są traktowane jako słabsza strona.

Przeczytaj również:  Szczęście i znaczenie - to za mało

Pomimo swojej trwałej siły, społeczeństwo patriarchalne nadal dominuje na całym świecie. Aktywiści działający na rzecz równości płci i przemocy wobec kobiet twierdzą, że patriarchat jest źródłem wielu niesprawiedliwości społecznych. Feministki Trzeciej Fali zwracają uwagę, że patriarchat przyczynia się do powstawania innych form ucisku. Patriarchat może przyczyniać się do powstawania innych form nierówności, takich jak seksizm i rasizm.

Teoria patriarchalna

Historycznie rzecz biorąc, systemy patriarchalne przyczyniły się do powstania wielu nierówności, takich jak duża różnica między płciami w obowiązkach domowych. Pomimo postępu ery przemysłowej systemy patriarchalne nadal wpływają na relacje, wartości kulturowe i instytucje. Dlatego też ważne jest, by zrozumieć teorię leżącą u podstaw nierówności płci, by lepiej zrozumieć jej konsekwencje. Niniejszy artykuł analizuje, w jaki sposób teorie patriarchalne mogą wpływać na społeczeństwo. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym przykładom.

Teoria patriarchalna postrzega tradycyjne kobiety jako zasadniczo słabe i pasywne. Zgodnie z teorią patriarchalną tradycyjna kobieta ma fałszywą świadomość i jest ofiarą. W rzeczywistości silne kobiety działają jako agentki męskich władców i nie mają własnych pomysłów. Teoria ta głosi, że kobiety są psychicznie zniewolone przez mężczyzn. Epoka patriarchatu była naznaczona przemocą wobec kobiet i stereotypowym przedstawianiem kobiet.

W XVII wieku niektórzy myśliciele zaczęli kwestionować system patriarchalny, a także wiele innych tradycyjnych instytucji. Francois Poulain de la Barre dowodził, że mężczyźni i kobiety mają taką samą zdolność rozumowania, a różnice między nimi wynikają z odziedziczonych uprzedzeń. Idee te zostały później przejęte przez myślicieli oświeceniowych, którzy twierdzili, że hierarchie płci nie są bardziej racjonalne niż systemy arystokratyczne.

Pomimo że teoria patriarchalna skupia się na roli mężczyzn i kobiet w społeczeństwie, ma ona implikacje wykraczające poza płeć. Koncentruje się na strukturach społecznych, politycznych i religijnych, które uciskają kobiety. Segregacja, stratyfikacja klasowa i struktury religijne zostały ukształtowane przez struktury patriarchalne. Aby zrozumieć osoby marginalizowane, zbadano te struktury polityczne. Jeśli idea społeczeństwa patriarchalnego jest zakorzeniona w sprawiedliwości społecznej, to musimy zrozumieć jej wpływ na kobiety.

Przeczytaj również:  Myśli natrętne - jak sobie z nimi skutecznie radzić

Opresja patriarchalna

Opresja patriarchalna, czyli męska supremacja nad kobietami, to system kulturowy zakorzeniony w różnicach fizycznych. Ponieważ ojciec jest uważany za zwierzchnika i jedyne źródło prawa, oczekuje się od niego, że będzie się opiekował swoimi dziećmi. Oni też rządzą gospodarstwem domowym, liczą spadek i przekazują dziedzictwo swoim dzieciom. Ucisk patriarchalny jest podstawową przyczyną dyskryminacji kobiet.

Wielu feministów twierdzi, że ucisk patriarchalny jest powszechny i utrzymuje się na świecie. Ucisk patriarchalny wciąż dotyka kobiety w sposób, który wykracza daleko poza dyskryminację ze względu na płeć. Kobiety nadal są odpowiedzialne za większość prac domowych, a nawet po uzyskaniu prawa do równej płacy, różnice w wynagrodzeniach kobiet nadal się utrzymują. Według organizacji charytatywnej Rape Crisis co jedenaście godzin dochodzi do gwałtu na jednej kobiecie.

Wiele feministek uważa, że patriarchat powstał przed pojawieniem się własności prywatnej i jest zakorzeniony w podstawowych sprzecznościach między mężczyznami i kobietami. Co więcej, nie wierzą, że patriarchat jest czymś naturalnym, uniwersalnym lub że istniał od zawsze. Co więcej, odrzucają pogląd, że patriarchat jest nieuchronnym skutkiem różnic biologicznych, i uważają, że jest on produktem długotrwałych procesów historycznych. Te czynniki sprawiają, że patriarchat jest tak trudny do obalenia.

Jednakże opresja patriarchalna jest również systemem, który potrafi być niewidoczny. W dzisiejszym krzykliwym świecie patriarchat jest często redukowany do swojej istoty i postrzegany jako posąg, a nie złożony mechanizm. Zmiany te przyczyniły się do obalenia „rządów ojca” i umożliwiły nowe podejścia do wychowania dzieci poza tradycyjnymi strukturami rodzinnymi.