Czym jest diagnoza psychologiczna i kompetencyjna?

Diagnoza psychologiczna lub kompetencyjna jest rozpoznaniem obecnego stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie wyników testu i znajomości prawidłowości. Różnica pomiędzy testem psychologicznym a testem kompetencyjnych dotyczy diagnozowanego obszaru.

I tak, testem psychologicznym posłużymy się by poznać temperament, odpornośc na stres czy uzdolnienia osoby, itp.

Testu kompetencyjnego użyjemy oceniając umiejętności sprzedażowe, asertywność, zdolność liczenia w pamięci itp.
Doświadczony diagnosta jest w stanie dobrać narzędzie badające dowolne właściwości badanej osoby.

Ważne żeby…
W przypadku korzystania z testów psychologicznych ważne jest, by interpretacją wyniku zajmowały się osoby z dyplomem psychologa mające przygotowanie diagnostyczne. Wówczas dobór testu będzie odpowiedni do potrzeb, a interpretacja wyniku będzie rzetelna.
Diagnoza psychologiczna w Audycie Psychologicznym jest prowadzona przez wykwalifikowanego psychologa o przygotowaniu zawodowym w kierunku diagnozy psychologicznej.

Przebieg badania

Zazwyczaj jest to jedno dłuższe spotkanie, na którym doprecyzowyjemy oczekiwania i cel badania, omawiamy jego przebieg.

Wyniki wraz z ich interpretacją można odebrać po kilku dniach w tym samym miejscu. Niektóre badania wymagają omówienia wyniku, wówczas zachęcam do umówienia oddzielnego spotkania, które będzie temu poświęcone.

Jeżeli diagnoza psychologiczna jest prowadzona przez firmę jako uzupełnienie rekrutacji, osoba badana ma prawo do wglądu w uzyskane przez siebie wyniki. Firma zlecająca otrzymuje raport wraz z interpretacją.

„Osobom korzystającym z diagnozy (…) psycholog udziela informacji o stosowanych metodach i uzyskanych wynikach, kierując się dobrem tych osób. /…/” Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, punkt 20.