Kręgi zakrętu obręczy – jaką rolę odgrywa w poznaniu?

Kręgi zakrętu obręczy - jaką rolę odgrywa

Kręgi zakrętu obręczy są jedną z najważniejszych części ludzkiego mózgu. Jego rola w poznaniu jest istotna, dlatego w tym artykule przeanalizujemy jego strukturę i funkcję. Zanim zajmiemy się strukturą zakrętu obręczy, przyjrzyjmy się jego roli w płacie skroniowym. Region ten znany jest również jako zakręt obręczy.

Struktura i funkcja zakrętu obręczy

Obręcz heterokrytu składa się głównie ze struktur cyklicznych o wysokiej symetrii rotacyjnej. Komponenty obręczy mogą być zbudowane z jednego cyklu, części cyklu lub wielu cykli. Obręcz może być płaska lub nachylona, może wystawać z obszaru centralnego lub posiadać obie te cechy. Jej struktura jest podobna do struktury centralnej części heterokrytu.

Stopka opony to pętla stalowej liny o dużej wytrzymałości, pokrytej gumą. Ważne jest, aby ta struktura była wystarczająco wytrzymała, by znieść siły powstające podczas procesu montażu opony. Stopka jest kluczowym elementem struktury i funkcji opony. Co więcej, odgrywa kluczową rolę w działaniu opony, ponieważ umożliwia ścisłe dopasowanie do obręczy.

Oprócz zapewnienia ram etyczno-politycznych, RIM wzywa jednostki do konfrontacji z niesprawiedliwością strukturalną. Chociaż różnice zdań stwarzają potencjał dla zmian strukturalnych, nie można uniknąć indywidualnej odpowiedzialności za niesprawiedliwość. Każda osoba odgrywa co najmniej jedną rolę, a dialog z innymi jest niezbędny do właściwego pełnienia każdej z tych ról. I choć wszystkie te role są od siebie zależne, nie wykluczają się wzajemnie. Ważne jest, aby zrozumieć rolę każdej jednostki przed zaangażowaniem się w działania społeczne lub polityczne.

Kora retrosplenialna

W artykule przedstawiono dane identyfikujące dwa typy neuronów piramidowych w warstwie 1 kory retrosplenialnej. Neurony te są odpowiedzialne odpowiednio za kodowanie przestrzenne i kodowanie pamięci. Autorzy wykazują również, że aktywność neuronów warstwy 3 jest znacząco niższa niż neuronów warstwy 1. Jest to najbardziej przekonujący powód do zbadania funkcji tego regionu. W artykule omówiono również jego udział w uczeniu się przestrzennym.

Przeczytaj również:  Zwiększone lub obniżone napięcie mięśniowe u dzieci

Oryginalna ilustracja Brodmanna pokazuje lokalizację kory tylnobocznej w ludzkim mózgu. Chociaż region ten nie jest wyraźnym homologiem tylnego zakrętu obręczy w ludzkim mózgu, zakręt obręczy u gryzoni jest podobny do kory wstecznej pod względem wielkości. Jednak ta ostatnia jest wykorzystywana w sposób bardziej funkcjonalnie homologiczny u ludzi.

Autorzy dostarczają mocnych dowodów na to, że neurony RSG są zaangażowane w przetwarzanie równoległe. To odkrycie potwierdza rolę RSG w zachowaniach przestrzennych. Autorzy zauważają jednak, że recenzenci zgłosili kilka zastrzeżeń do manuskryptu. Autorzy sformułowali decyzję, która ma im pomóc w przygotowaniu poprawionego zgłoszenia. Decyzja ta odzwierciedla poglądy wszystkich trzech recenzentów. Zostanie ona opublikowana w czasopiśmie „Neuron and reviews” po złożeniu poprawionego manuskryptu.

Zwojnica grzebieniasta znajduje się na przyśrodkowej półkuli mózgu. Jest on częścią układu limbicznego, który pełni funkcje związane z emocjami i zachowaniem. Jest to region o łukowatym kształcie, położony tuż nad ciałem modzelowatym. Przednia część zakrętu obręczy nazywana jest zakrętem przednim zakrętu obręczy

Zakręt obręczy jest regionem w płacie skroniowym mózgu, który zakrzywia się wokół genu. Przedni zakręt obręczy zakrętu obręczy cingulata zaczyna się poniżej rostrum ciała modzelowatego. Obszar ten rozciąga się ku dołowi za splenium i jest połączony z zakrętem przyhipokampowym.

SRC jest związany z procesami wyobrażeniowymi, nawigacją przestrzenną i przywoływaniem pamięci autobiograficznej. Patologia w RSC jest związana z wieloma zaburzeniami neurologicznymi, które wpływają na pamięć. Przedni zakręt zakrętu obręczy jest otoczony przez tętnicę okołokomorową, która jest kontynuacją tętnicy przedniej mózgu. Od niej odchodzą również małe gałęzie korowe, które zaopatrują przednie i przyśrodkowe powierzchnie półkul mózgowych. Innym źródłem zaopatrzenia w krew jest tętnica Callosomarginalna.

Zwojnica zakrętu obręczy znajduje się na przyśrodkowej powierzchni półkul mózgowych. Jest on połączony z układem limbicznym, który odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu emocji i regulacji zachowania. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do zaburzeń emocji, zachowania i motywacji. Ponadto połączenia zakrętu obręczy z obszarami w płatach czołowych, które kontrolują funkcje motoryczne mowy, są ważne dla zrozumienia związku między językiem a emocjami.

Przeczytaj również:  Okno Overtona - co to za koncepcja?

Kora obręczy bierze udział w ocenie afektywnego znaczenia zdarzeń i przesyła informacje do obszarów ruchowych zakrętu obręczy i struktur limbicznych. Ponadto przednia kora zakrętu obręczy jest zaangażowana w percepcję bólu i otrzymuje informacje z tylnej kory wyspy i ciał mamilarnych, które tworzą obwód Papeza.

Przyśrodkowy zakręt obręczy

W chorobie Alzheimera uważa się, że tylna część zakrętu obręczy odgrywa rolę w dezorientacji. W rzeczywistości zakręt obręczy może pełnić wiele funkcji. Region ten w dużej mierze nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji, ale tylna część zakrętu obręczy ma kilka ról. Dezorientacja jest spowodowana zarówno ogniskowymi, jak i rozproszonymi encefalopatiami.

Obrzeże zwoju zakrętu obręczy jest obszarem, który odbiera połączenia tylnego zakrętu obręczy z ACC. Zarówno ACC, jak i PCC są strukturami limbicznymi o różnych funkcjach i połączeniach. Według Rollsa oba obszary zakrętu obręczy mają różne funkcje i są połączone z płatem hipokampa.

Zwrot górny i przyśrodkowy obręczy zakrętu obręczy odpowiadają za percepcję treści emocjonalnych. Włókna nadrzędne ciała modzelowatego są położone bocznie, podczas gdy te ostatnie znajdują się powyżej zakrętu obręczy. W próbkach tkanek pobranych od pacjentów z uszkodzeniem przedniej części zakrętu obręczy stwierdzono zmniejszoną wokalizację i zmiany społeczne.

Zakręt obręczy jest częścią kory zakrętu obręczy. Owija się wokół ciała modzelowatego jak pas, zaczynając się pod rostrum i wystając ponad ciało modzelowate. Zakręt oczodołowy przyśrodkowy spoczywa bocznie w stosunku do przedniego aspektu SFG/gyrus rectus. Włókna, które przechodzą przez zakręt obręczy, krzyżują się również z kością ogonową i zakrętem przyhipokampowym.

Kora obręczy pełni wiele funkcji i jest ściśle połączona z układem limbicznym w mózgu. Jest ona również połączona z przyśrodkową korą przedczołową. Połączenia między tymi dwoma obszarami pokazano na rycinie 1. Jednak połączenia te nie są jeszcze jasne. Co więcej, zakręt obręczy może również przyczyniać się do pobudzenia u dzieci.

Przeczytaj również:  Ogólna klasyfikacja transseksualizmu

Zakręt obręczy tylnej

Zakręt obręczy to region w ludzkim mózgu, który leży na przyśrodkowej półkuli kory mózgowej. Stanowi część układu limbicznego i jest ważny dla emocji, uwagi i zachowań społecznych. Nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu są związane z różnymi schorzeniami, w tym z chorobą Alzheimera, depresją, chorobą dwubiegunową i schizofrenią. Z tego powodu ważne jest zrozumienie jego funkcji i tego, w jaki sposób może przyczyniać się do powstawania takich zaburzeń.

Ten region zawiera obszary Brodmanna 24 i 32. Zakręt obręczy środkowej (midcingulate gyrus) jest najbardziej rozległą częścią kory zakrętu obręczy, a jego granice ogonowe znajdują się przed płatem przyśrodkowym i bruzdą brzeżną. Jest to obszar krytyczny dla podejmowania decyzji, pamięci i przetwarzania emocjonalnego. Ponadto ma kluczowe znaczenie dla przetwarzania języka i uczenia się.

RS znajduje się w tylnej części wyspy. Obszar ten otrzymuje aksony z jądra podwzgórza i jądra powierzchownego wzgórza. W chorobie Alzheimera obszar ten staje się hipometaboliczny. Odbiera on bezpośrednie aferenty z podwsierdzia hipokampa. RSC jest również podatny na degenerację, a naukowcy pracują nad zidentyfikowaniem konkretnych genów zaangażowanych w to zaburzenie.

RSC jest ważnym obszarem mózgu dla wielu funkcji, w tym wyobraźni, odzyskiwania pamięci autobiograficznej i nawigacji przestrzennej. Patologia w RSC jest związana z wieloma zaburzeniami neurologicznymi, które upośledzają pamięć. Tętnica okołokomorowa stanowi przedłużenie tętnicy przedniej mózgu do rostrum ciała modzelowatego i oddaje mniejsze odgałęzienia, które zaopatrują powierzchnię girali. Ponadto tętnica modzelowata przebiega również w obrębie bruzdy grzebieniastej.