Płat czołowy i jego funkcje

Płat czołowy i jego funkcje

W tym artykule omówimy budowę i funkcje płata czołowego i kory ruchowej. Ponadto dowiemy się o trzech głównych obszarach kory przedczołowej. Poniżej wymieniono funkcje każdego z tych obszarów. Obszary te są odpowiedzialne za wiele procesów umysłowych. Ponadto pomagają nam podejmować ważne decyzje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o nich więcej. Płat czołowy jest jednym z największych obszarów w mózgu.

Struktura i funkcje płata czołowego

Jakie są różne funkcje i struktury płata czołowego? Płat czołowy znajduje się w przedniej części mózgu. W przypadku uszkodzenia tego płata mogą wystąpić takie objawy, jak niemoralność lub agresywne zachowanie. Inne objawy mogą obejmować trudności z koncentracją uwagi i funkcjonowaniem wykonawczym. Osoby cierpiące na zaburzenia płata czołowego mogą również doświadczać nagłych, dramatycznych zmian osobowości, a niektóre objawy mogą być również symptomami depresji i lęku.

W płacie czołowym zachodzi wiele wyższych funkcji mózgu. Funkcje te są szczególnie zależne od doświadczeń i wspomnień. Interakcje społeczne, edukacja i bodźce sensoryczne wpływają na funkcjonowanie płata czołowego. Osoby, które doznały udaru mózgu, mogą mieć problemy z tą częścią mózgu. Z tych powodów urazy płata czołowego powinny być leczone natychmiast po urodzeniu. Ponadto tętniaki w tętnicach mózgowych mogą powodować uszkodzenia płata czołowego.

Płat czołowy ma cztery główne zakręty, które odpowiadają określonym obszarom mózgu. Zakręt przedśrodkowy (precentral gyrus) leży bezpośrednio przed bruzdą środkową (central sulcus). Znajduje się w nim pierwotna kora ruchowa, która kontroluje dobrowolne ruchy części ciała. Poszczególne regiony kory ruchowej są połączone strukturą zwaną homunkulusem ruchowym. Przyśrodkowa i pośrednia część tego gruczołu reprezentuje kończyny górne i dolne, natomiast boczne i tylne gruczoły odpowiadają mięśniom twarzy.

Wysokie funkcje płata czołowego są w dużej mierze związane z jądrem siatkowatym pnia mózgu. Odgrywają one istotną rolę w różnicowaniu w procesach ewolucyjnych. Stan znany jako zespół oczodołowy wpływa na rozwój osobowości człowieka w zakresie odczuwania i działania. Uważa się, że jest to spowodowane wyjątkową pozycją kory oczodołowej w systemie gradacji. Nasuwa się więc pytanie: Jakie są funkcje płata czołowego i jak te funkcje są powiązane z rdzeniem siatkowatym?

Przeczytaj również:  Czym są kompleksy i jak sobie z nimi radzić?

Płat czołowy znajduje się w przedniej części głowy, tuż za czołem. Płat czołowy był jednym z ostatnich obszarów mózgu, które się rozwinęły, i obejmuje jedną trzecią półkuli mózgowej. Rozciąga się on ku tyłowi, za bruzdą czołową, i dalej do płata ciemieniowego, który znajduje się po skroniowej stronie czaszki. Płat czołowy zawiera cztery żyrafy: górną, środkową i dolną.

Kora ruchowa

Aby kora ruchowa mogła wykonywać swoje zadania, musi otrzymywać różne rodzaje informacji z innych części mózgu. Na przykład płat ciemieniowy odbiera informacje o położeniu ciała w przestrzeni, przedni płat czołowy informacje o celu działania, a płat skroniowy informacje o poprzednich strategiach. Wszystkie te informacje są przetwarzane przez korę ruchową.

Płat czołowy wpływa na mięśnie po lewej stronie, a płat prawy – po prawej. Mózg jest skomplikowanym organem składającym się z miliardów neuronów, z których wiele wciąż pozostaje nieznanych. Płat czołowy jest tylko jedną z części mózgu, która współpracuje z innymi częściami w celu przetwarzania danych sensorycznych. Wiele z gromadzonych przez nas informacji jest przechowywanych w pamięci, która zależy od wielu regionów mózgu.

Płat czołowy jest również odpowiedzialny za koordynację ruchów dobrowolnych. W tym regionie znajduje się pierwotna kora ruchowa. Zawiera ona neurony o trójkątnym kształcie, zwane neuronami piramidalnymi. Neurony te przenoszą informacje o pożądanych ruchach do innych części mózgu. Neurony te wędrują następnie do różnych dróg, takich jak drogi korowo-rdzeniowe i korowo-bulwarowe. Aksony z tych neuronów ruchowych wędrują do kory mózgowej, gdzie otrzymują sygnały z obszarów korowo-rdzeniowych i limbicznych.

Pierwotna kora ruchowa znajduje się tuż przed bruzdą środkową i dostarcza głównych sygnałów dla umiejętnych ruchów. Stymulacja elektryczna tej części kory powoduje ruchy ogniskowe po drugiej stronie ciała, podczas gdy stymulacja systemowa powoduje ruchy homunkulusy po stronie przeciwnej. Co więcej, kora ruchowa ma podobną organizację topograficzną jak kora somatosensoryczna.

Przeczytaj również:  Co to jest psychoza?

Kora przedczołowa

Ostatnie odkrycia w neuronauce sugerują, że kora przedczołowa pełni wiele funkcji. Na przykład odgrywa ona kluczową rolę w uczeniu się i organizowaniu planów poznawczych. Jej pamięć jest selektywna, dzięki czemu przechowuje tylko zdarzenia istotne dla bieżącego zadania. Pozwala też ludziom podejmować decyzje w oparciu o wartość ich celów. Ale mózg to nie tylko przechowywanie informacji. Generuje również emocje, dzięki czemu może być kształtowany przez szersze środowisko.

Wyniki niniejszego badania wskazują, że pień mózgu ma znaczący udział w EELA. Co ciekawe, wykazuje on zróżnicowaną łączność z jądrami oczodołowo-czołowymi u mężczyzn i kobiet. Jest ona również skorelowana z EELA i wartością k nasienia oczodołowo-czołowego. Wyniki te sugerują, że EELA przyczynia się do rozwoju potencjalnych mechanizmów rezerwowych w późniejszym okresie życia. Konieczne są jednak dalsze badania, aby ustalić, jak wczesne wzbogacenie środowiska wpływa na rozwój kory przedczołowej.

Zaawansowane systemy neokorowe zostały zorganizowane w pary równoległych strumieni przetwarzania, które przestrzegają komplementarnych praw. Strumienie te współdziałają z kilkoma etapami przetwarzania, aby przezwyciężyć niepewność związaną z każdym z nich. Co ciekawe, procesy te są powiązane z centralnym ewolucyjnym dążeniem do osiągnięcia stanów świadomych. Te komplementarne właściwości są omówione w rozdziałach 5 i 6.

Poprzednia kora ciemieniowa ma również komplementarne funkcje przestrzenne i motoryczne. Zazwyczaj wykorzystują one uczenie niedopasowania i dopasowanie hamujące do aktualizacji kontrolerów motorycznych. Te komplementarne procesy są również krytyczne dla uczenia się nowych zachowań i utrzymywania odpowiedniej kontroli motorycznej przez całe życie. Rezonans adaptacyjny, czyli VAM, nie może wystąpić przy braku procesów komplementarnych. Bez komplementarnego, wielozmysłowego przetwarzania nie jesteśmy w stanie utrzymać stanów świadomości. A odgórny prymat poznawczy nie wystarcza, by zapewnić, że nasze umysły mogą przetwarzać złożone informacje.

EELA, która jest miarą EELA, nie miała istotnego związku z objętością hipokampa. Podobnie, EELA nie miała znaczącego wpływu na migdałek. Wyniki te potwierdzają tezę, że kora przedczołowa może być zaangażowana w zachowania wyższego rzędu. A ponieważ kora przedczołowa jest tak istotna dla procesów poznawczych, jej rola w zadaniach poznawczych jest kluczowa.

Przeczytaj również:  Męski szowinizm - problem, który powinniśmy rozwiązać razem

Trzy duże obszary kory przedczołowej

Kora przedczołowa pełni wiele funkcji, w tym te związane z językiem i produkcją mowy. Jest odpowiedzialna za planowanie i organizowanie działań, a także za wykonywanie instrukcji i przestrzeganie przepisów. Uszkodzenie tej części mózgu może powodować trudności w przełączaniu czynności i zapamiętywaniu. Ta część mózgu jest również zaangażowana w percepcję bólu i podejmowanie decyzji. Jądro przyśrodkowe wzgórza rzutuje do przednich i brzusznych części mózgu u osób niebędących naczelnymi. Rose i Woolsey nazwali tę strefę projekcyjną orbitofrontalną. Obszar kojarzeniowy leży poza obszarami pierwszorzędowymi i stanowi największą część kory u naczelnych. Kora asocjacyjna ciemieniowo-skroniowo-potyliczna znajduje się na styku tych trzech płatów i jest odpowiedzialna za wyższe funkcje percepcyjne.

Przyśrodkowa kora przedczołowa pomaga nam kontrolować impulsy, ignorować rozproszenie uwagi i przestrzegać norm społecznych. Pomaga nam utrzymywać poziom samokontroli i panować nad emocjami. Przyśrodkowa i boczna kora przedczołowa łączy się z obszarami sensorycznymi wyższego rzędu oraz obszarami kontroli motorycznej. Oprócz tego kora przedczołowa tworzy połączenia z częścią brzuszno-przyśrodkową jądra ogoniastego i podwzgórzem.

W okresie dojrzewania w mózgu powstaje więcej synaps, co zwiększa komunikację między częściami mózgu i umożliwia nam uczenie się złożonych umiejętności. Na rozwój kory przedczołowej ma również wpływ doświadczenie. W rzeczywistości kora przedczołowa zajmuje prawie jedną trzecią kory mózgowej. Znajduje się w przedniej części mózgu i jest częścią pomarszczonej warstwy zewnętrznej.

Ale funkcje kory przedczołowej są w dużej mierze nieznane, naukowcy próbowali zgłębić strukturę i funkcje mózgu. Trzy duże obszary kory przedczołowej są ze sobą połączone, dlatego badacze nie mogą wskazać jednego konkretnego obszaru odpowiedzialnego za poszczególne zdolności. W ten sposób kora przedczołowa odgrywa ważną rolę w kontroli poznawczej. Kieruje również połączeniami między różnymi częściami mózgu.