Psychiatryczne i społeczne skutki terroryzmu

Ataki terrorystyczne mają liczne konsekwencje społeczne i psychiatryczne. W kolejnych rozdziałach omówiono, w jaki sposób terroryzm wpływa na cierpienie psychiczne jednostek i ich poczucie wspólnoty. Szczególnie dotkliwe są skutki dla dzieci. Szczególnie częstym objawem jest lęk. Cierpienie psychiczne związane z atakami terrorystycznymi często nasila się w społecznościach, które w dużej mierze nie zostały dotknięte takimi tragediami. Istnieje jednak wiele czynników, które mogą złagodzić negatywne psychologiczne i społeczne skutki terroryzmu.

Psychiatryczne i społeczne skutki terroryzmu

Pomimo że terroryzm powoduje szereg problemów fizycznych i psychologicznych, psychiatryczne konsekwencje ataku terrorystycznego mogą być bardziej znaczące, niż mogłoby się wydawać. W następstwie ataku terrorystycznego wiele osób doświadcza różnych objawów związanych ze stresem, podobnie jak osoby, które doświadczają katastrof w ogóle. Literatura dotycząca psychologicznych konsekwencji terroryzmu jest ograniczona, ale większość badań koncentruje się na objawach i PTSD. Ponadto stosowanie niezatwierdzonych wcześniej narzędzi pomiarowych utrudnia porównania między badaniami.

Reakcje poszczególnych osób na atak terrorystyczny będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym uwarunkowań genetycznych, kontekstu społecznego i wcześniejszych doświadczeń. Stopień narażenia na traumatyczne wydarzenie oraz wsparcie otrzymane od przyjaciół i rodziny również mogą mieć wpływ na reakcję danej osoby. Ponadto na psychiatryczne i społeczne konsekwencje terroryzmu może wpłynąć również historia traumatycznych przeżyć danej osoby oraz bieżące negatywne wydarzenia życiowe.

Oprócz ofiar atak terrorystyczny może mieć skutki psychologiczne dla osób, które nie były bezpośrednio narażone na jego skutki. Skutki te mogą być odczuwalne wiele miesięcy po zdarzeniu. Na przykład podczas ostatnich ataków w Norwegii skrajnie prawicowi ekstremiści wzięli na cel budynki rządowe. W przeprowadzonym niedawno badaniu społecznym 1 na 4 osoby stwierdziła, że zna kogoś, kto został bezpośrednio dotknięty atakiem. Oznacza to, że psychologiczne skutki ataku terrorystycznego są znaczące nie tylko dla ofiar, ale także dla całej społeczności.

Przeczytaj również:  Badanie halucynogennego potencjału ketaminy

Akty terrorystyczne mogą wywołać u ludzi powszechny niepokój i utratę poczucia wspólnoty. Osoby, które doświadczyły ataku, mogą nie być w stanie zaufać swojemu rządowi, rodzinie czy społeczności. Mogą też czuć się mniej bezpiecznie w swoich więziach społecznych i być bardziej skłonne do zachowań agresywnych. Atak terrorystyczny może także osłabić zaufanie do rządu i społeczeństwa. Może to wpłynąć na zdolność do dobrego funkcjonowania.

Psychologiczne cierpienie

Chociaż traumatyczne wydarzenie, jakim jest terroryzm, może być wyjątkowe, większość osób przez kilka dni lub tygodni po nim będzie odczuwać objawy związane ze stresem. Objawy te, znane jako PTSD, są podobne do skutków innych katastrof. Literatura na temat psychologicznych konsekwencji terroryzmu jest ograniczona, ale wiele badań dotyczących zdarzenia traumatycznego wykazało, że objawy te w znacznym stopniu się pokrywają. Większość z tych badań koncentruje się na PTSD i jego objawach. W wielu badaniach stosowano niezatwierdzone miary w celu ustalenia, czy terroryzm w istotny sposób przyczynia się do występowania zaburzeń psychicznych u ludzi.

W najnowszym badaniu Schlenger i współpracownicy analizowali potencjalne skutki psychologiczne terroryzmu dla jednostek. Badacze podzielili osoby na kategorie w zależności od stopnia narażenia na traumatyczne wydarzenie. Za osoby dotknięte pośrednio uznano osoby, które nie były bezpośrednio narażone na atak. Do osób bezpośrednio dotkniętych zamachem należą współpracownicy, członkowie rodziny, świadkowie i inni. Cierpienie psychiczne spowodowane terroryzmem może być również nieproporcjonalnie większe w grupach mniejszościowych, wśród dzieci i osób z istniejącymi wcześniej schorzeniami psychiatrycznymi.

Pracownicy służb ratowniczych reagujący na atak terrorystyczny czuli się nieprzygotowani na to traumatyczne wydarzenie i nie otrzymali odpowiedniego wsparcia psychologicznego. Pracownicy służb ratowniczych zgłaszali, że czuli się zrozpaczeni skutkami obrażeń balistycznych, w tym rozległymi obrażeniami dzieci. Czuli się również przygnębieni faktem, że zdarzenie było celowe. Czynniki te utrudniały osobom udzielającym pomocy zapewnienie pacjentom odpowiedniego wsparcia psychologicznego. Zgłaszali także trudności z dostępem do profesjonalnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Przeczytaj również:  Czym jest psychoterapia Gestalt?

Co więcej, wiek może również wpływać na reakcje psychologiczne na terroryzm. Chociaż badania przeprowadzone na dorosłych nie wykazały wyraźnego wpływu wieku na reakcje psychologiczne, dzieci znacznie częściej niż dorośli doświadczały objawów PTSD. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy terroryzm może mieć trwałe skutki psychologiczne dla dzieci. Istnieje kilka badań oceniających wpływ terroryzmu na dzieci. Wpływ terroryzmu na zdrowie dzieci jest często nierozpoznany.

Stres pourazowy może również prowadzić do zmian w postrzeganiu siebie i świata. Może to mieć negatywny wpływ na morale i spójność. Terroryzm może także spowodować powstanie pęknięć w grupach rasowych, religijnych i ekonomicznych. W rezultacie wzrost liczby przestępstw z nienawiści po 11 września jest istotnym wskaźnikiem psychologicznego cierpienia spowodowanego terroryzmem. Dlatego konieczne jest rozważenie potencjalnego psychologicznego i społecznego wpływu terroryzmu w kontekście stresu pourazowego.

Poczucie wspólnoty

Działania terrorystyczne i zagrożenia dla społeczności mają szersze konsekwencje. Ataki te mogą naruszać prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne ludzi. W rezultacie takie incydenty mogą być niezwykle wyniszczające dla społeczności. Na szczęście istnieją sposoby na złagodzenie skutków terroryzmu dla poczucia przynależności do danej społeczności. Po pierwsze, ataki wywierają głęboki wpływ psychologiczny na dzieci. Ich niezdolność do zrozumienia tragedii może powodować ciągłe poczucie niepewności, niepokoju i bezsilności. To poczucie bezsilności może być tak silne, że wywołuje głęboką złość, wstyd i smutek. Ponadto dzieci i dorośli mogą kwestionować swoją wartość w świecie. Mogą nawet zacząć przypisywać sobie poczucie winy za to, że żyją. Takie myśli i uczucia mogą być bardzo trudne do samodzielnego uporządkowania.

Lęk

Terroryzm wpływa na wiele aspektów naszego życia, od rutynowych zachowań po ogólny stan psychiczny. Masowe urazy z wyraźnym zamiarem ataku na człowieka są na ogół związane z większymi skutkami dla zdrowia psychicznego niż inne rodzaje urazów. Psychologiczne skutki terroryzmu sięgają od ogólnego poczucia niepokoju i strachu po zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju. Szereg badań udokumentowało te skutki, a wiele innych jest w toku.

Przeczytaj również:  Czy esketamina jest naprawdę skuteczna?

Terroryzm jest szczególnie szkodliwą formą przemocy, ponieważ niszczy funkcjonowanie społeczeństwa. Niszczy poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa narodowego, osłabia morale i spójność społeczną. Często powoduje też podziały społeczne, w tym rasowe i religijne. Po zamachach z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych nastąpił gwałtowny wzrost przestępstw z nienawiści. Wzrost liczby przestępstw z nienawiści był w dużej mierze skutkiem tego typu ataków.

Przewiduje się, że większość ludzi po ataku terrorystycznym w ciągu kilku miesięcy samoistnie wraca do zdrowia, jednak u niektórych może dojść do długotrwałego osłabiającego wpływu na zdrowie psychiczne. Dostępne są narzędzia przesiewowe, które pozwalają zidentyfikować takie osoby i skierować je na bardziej szczegółowe badania. Pracownicy służby zdrowia mogą przyczynić się do procesu powrotu do zdrowia, zapewniając wsparcie i edukację. Wielu specjalistów od zdrowia psychicznego zareagowało na ten nowy kryzys, oferując różne usługi, w tym poradnictwo i leczenie farmakologiczne.

Badania koncentrowały się na populacjach dorosłych, ale wyniki ostatnich zamachów bombowych w Oklahoma City sugerują, że dzieci i młodzież są bardziej podatne na psychologiczne konsekwencje terroryzmu niż dorośli. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy dotyczy to również dzieci. Lęk oraz psychiatryczne i społeczne skutki terroryzmu dotykają dzieci w większym stopniu niż dorosłych. Na przykład oglądanie brutalnych filmów wideo może wywołać u dzieci i nastolatków objawy PTSD.

Wyniki badania wykazały, że po 11 września negatywne przekonania i uczucia osób związane z atakiem terrorystycznym, ich postrzeganie świata i ich własne zdrowie psychiczne uległy znacznemu pogorszeniu. Uczestnicy zgłaszali także zwiększone poczucie osobistej porażki i zmniejszoną wiarę w zdolność rządu do zapewnienia im ochrony. Lęk, depresja i somatyzacja były związane z obniżonym poczuciem bezpieczeństwa. Wyniki te mogą być jednak zaniżone.