Role społeczne – jaka jest ich teoria?

W tym artykule przeanalizowane zostaną czynniki stresu związane z rolami oraz konflikty wewnętrzne w rolach społecznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Budowanie ról. W ostatniej części omówione zostaną konflikty wewnętrzne. Oto podsumowanie. Mam nadzieję, że ten artykuł dostarczy Ci kilku przydatnych spostrzeżeń na ten ważny temat. Czytaj dalej, aby poznać teorię leżącą u podstaw ról społecznych. Posted on October 15, 2014 by phhm.org, role społeczne są główną przyczyną konfliktów wewnętrznych i można nimi zarządzać.

Czynniki stresu związane z rolami

W tym badaniu sprawdziliśmy wpływ objawów stresu psychospołecznego na uczestnictwo i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Objawy stresu psychospołecznego w pełni pośredniczyły w związku między wymaganiami związanymi z rolą a uczestnictwem w działaniach związanych z bezpieczeństwem. Wyniki te sugerują, że objawy stresu psychospołecznego mogą być silnym mediatorem stresu związanego z rolą. Konieczne są jednak dalsze badania w celu sprawdzenia wpływu wymagań związanych z rolą na uczestnictwo w działaniach związanych z bezpieczeństwem i przestrzeganie przepisów. W międzyczasie wyniki te sugerują, że wymagania związane z rolą mogą mieć szkodliwy wpływ na wyniki w zakresie bezpieczeństwa.

W niniejszym badaniu sprawdzono wpływ 12 różnych czynników stresu związanego z rolą na kobiety wykonujące różne zawody. Skutki każdego stresora związanego z rolą mierzono za pomocą kwestionariusza OSI. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące dwunastu różnych rodzajów stresorów związanych z rolą, których poziom wahał się od bardzo wysokiego do bardzo niskiego. Wyniki przeanalizowano następnie przy użyciu standardowych metod statystycznych oraz średniego wyniku i wariancji. Stresory związane z rolą miały wpływ na zdrowie kobiet na wszystkich etapach ich życia zawodowego i w różnych zawodach.

Innym czynnikiem stresu związanego z rolą jest konflikt ról. Konflikt ról to sytuacja, w której wobec jednej osoby stawiane są różne oczekiwania. W miejscu pracy konflikt ról występuje wtedy, gdy na jedną osobę nakładane są dwa różne oczekiwania lub naciski. Przykładem konfliktu ról jest sytuacja, w której dwóch szefów stawia sprzeczne wymagania jednemu pracownikowi. Na przykład pracownik w fabryce może stanąć w obliczu konfliktu dotyczącego wydajności lub sekretarka może mieć sprzeczne wymagania co do tego, komu najpierw złożyć raport.

Badanie panelowe przeprowadzone na prawie 9000 losowo wybranych Szwedach wykazało, że wiele ról społecznych zwiększa dobrostan danej osoby. Liczba ról społecznych ujemnie korelowała z ryzykiem bezsenności, regularnego przyjmowania leków i długotrwałej choroby. Wyniki te są zgodne z teorią stresu związanego z rolą, która mówi, że pełnienie wielu ról społecznych zwiększa szczęście danej osoby. Teoria ta sugeruje, że ludzie powinni angażować się w różne role społeczne, aby ich życie było lepsze.

Przeczytaj również:  Dlaczego dobrze jest się odkochać?

Wyniki te sugerują, że czynniki stresu związanego z rolami mają silny wpływ na dobre samopoczucie. Efekty stresorów społecznych mogą się różnić w zależności od tego, jak często występują one w życiu jednostki. Pomimo braku spójności, badania wykazują wpływ stresorów społecznych na zdrowie, postawy i samopoczucie. Wyniki badania opierają się na pięciuset pięćdziesięciu siedmiu badaniach. Jednak pewne wartości skrajne mogły wpłynąć na wielkość próby, co jest głównym ograniczeniem tego badania.

Budowanie ról

Koncepcja ról społecznych była badana w różnych społecznościach, zarówno offline, jak i online. Organizują one zachowanie członków społeczności i zapewniają ramy dla różnych pozycji społecznych w społeczności. Rozpoznanie tych ról pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć własne zachowanie, a także zachowanie innych osób. Zrozumienie ról społecznych pełnionych przez członków społeczności pomaga użytkownikom zrozumieć dynamikę grupy i relacje, które są z nią nierozerwalnie związane. W tym artykule omówimy różne rodzaje ról społecznych i sposoby ich definiowania.

Badanie wykazało, że wszystkie udane kombinacje ról wiązały się z rolą łącznika. Z kolei 67% nieudanych kombinacji ról wiązało się z rolą egzekutora. Mimo że ta grupa ma największą liczbę udanych kombinacji ról, ma też najwięcej nieudanych ról: moralisty, obserwatora i egzekutora. Role te stanowią kluczowe struktury w naszym życiu społecznym i są ważnymi strukturami w pracy. Maszyna użyta w tym badaniu została zaprogramowana do dodawania schematów ról i proces ten jest nadal eksperymentalny. W miarę uczenia się algorytmu, słowa kluczowe mogą się zmieniać.

Oprócz roli obserwatora, istotna jest również rola łącznika. W tej roli społecznej uczestnicy przekazują obserwatorowi informacje o zachowaniach swoich sąsiadów. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami opartymi na studiach przypadków. Jednak rola łącznika nie pojawiła się w całkowicie połączonej sieci. Role społeczne przypisane poszczególnym osobom zależą od kontekstu sytuacji działania. Jeśli sytuacja działania nie jest nacechowana rolą obserwatora, rola łącznika nie pojawia się.

Role społeczne są podstawowymi pojęciami w naukach społecznych, ale nie zawsze są oczywiste dla innych. Role te są często wybierane na podstawie cech osobowości i mogą decydować o tym, jak satysfakcjonujące może być ich życie. Chociaż niektórzy ludzie są z natury dobrzy w sprzedaży, nie każdy ma predyspozycje do zarządzania ludźmi. Z kolei dla niektórych osób satysfakcjonujące jest nadzorowanie pracy innych osób. Nie dla wszystkich jednak te role są najlepszym wyborem. Istnieje wiele sposobów na to, by być skutecznym w świecie społecznym.

Przeczytaj również:  Objawy dziecka transseksualnego

Konflikt wewnętrzny a role społeczne

Role społeczne i relacje władzy mają fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa, ale mogą nie być powszechnie podzielane. Konflikt wewnątrz grup społecznych może służyć przywróceniu równowagi w stosunkach społecznych i ponownemu wyregulowaniu rywalizujących ze sobą roszczeń. Konflikt może też destabilizować system społeczny. Role społeczne opierają się na normach i relacjach władzy, a brak wzajemnego zaufania lub kultura nieufności mogą prowadzić do poważnych konfliktów. W tym artykule przyjrzymy się, jak dynamika konfliktu wpływa na role społeczne.

Gdy społeczeństwo dzieli się na klasy, powstaje konflikt wewnętrzny. Ludzie stają się świadomi swoich ról społecznych dzięki kontaktom, komunikacji, propagandzie intelektualnej i organizacjom społecznym. Kiedy tak się dzieje, ludzie zaczynają postrzegać problemy jako związane z opozycją. Uważają, że przywileje i prawa drugiej grupy są niesprawiedliwe. W efekcie ich postawy i zachowania stają się kwaśne. Konflikt wewnętrzny staje się główną przyczyną konfliktów interpersonalnych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom ról społecznych, ludzie mogą przekształcić swój konflikt w altruizm.

W wyniku konfliktów niektórzy ludzie tworzą sojusze i koalicje. Konflikty w tych sojuszach mogą zmniejszyć izolację społeczną. Z kolei konflikty między ludźmi, którzy wyznają te same wartości, mogą jednoczyć antagonistyczne grupy. W rezultacie struktury społeczne, w których występuje wiele konfliktów, mają tendencję do łączenia ludzi, którzy są od siebie odizolowani. Zapobiegają one także zawieraniu sojuszy wzdłuż jednej głównej linii podziału. Choć może się to wydawać dobrym pomysłem, często przynosi skutki odwrotne do zamierzonych.

Konflikt wewnętrzny w związkach pojawia się, gdy jedna osoba czuje, że inni wymagają od niej zbyt wiele. Na przykład kurator oświaty może uważać, że nauczyciele oczekują, że będzie on reprezentował ich potrzeby, podczas gdy inni nauczyciele oczekują, że będzie on głosem całej szkoły. Może to doprowadzić do powstania niezdrowej relacji. Może sprawić, że dana osoba poczuje się nieadekwatna do swojej roli, a także może doprowadzić do konfliktu w miejscu pracy. W takich sytuacjach należy szybko znaleźć rozwiązanie.

Konflikt wewnętrzny w grupie może ożywić istniejącą rolę społeczną i przyczynić się do powstania nowej. Powstałe w ten sposób konflikty są sposobem na dostosowanie norm do nowych warunków i zapewnienie przetrwania społeczeństwa. Sztywny system jednak rzadko dysponuje takim mechanizmem ponownego dostosowania. Niebezpieczeństwo katastrofalnego upadku znacznie wzrasta, gdy konflikt jest tłumiony. Nie wolno ignorować tego procesu. Zwiększy to szanse na załamanie społeczne.

Przeczytaj również:  Seksoholik - Jak działa jego mózg?

Podsumowanie

Role pełnione przez ludzi z różnych klas społecznych w społeczeństwie określają zachowanie grupy. Role te obejmują obowiązki i oczekiwania wobec każdej jednostki. Ponadto pomagają one socjologowi zrozumieć i uogólnić strukturę grupy. Poniższy artykuł zawiera podsumowanie niektórych z najważniejszych ról społecznych i ich implikacji.

W świecie pracy ludzie pełnią różne role społeczne, od przyjaźni po grupy robocze, od grup sąsiedzkich po państwa narodowe. Role społeczne mają duży wpływ na ludzkie zachowanie, ponieważ określają zachowania i oczekiwania. Według Heinricha Popitza role społeczne to zbiór norm, których ludzie w grupie przestrzegają. Każde odstępstwo od tych norm może spotkać się z negatywnymi sankcjami. Niekompatybilność ról jest główną cechą ról społecznych. Jednostki są często obciążone wymaganiami wielu ról i presją przyjęcia roli, która przekracza ich możliwości.

Interakcjonistyczna definicja ról społecznych kładzie nacisk na pojęcie roli. Ta definicja roli wyprzedza definicję funkcjonalistyczną i podkreśla fakt, że role nie są stałe, ale są nieustannie negocjowane. Jest to również koncepcja płynna i twórcza. W 1934 roku filozof George Herbert Mead po raz pierwszy zbadał koncepcję przyjmowania ról. Mead interesował się tym, w jaki sposób dzieci uczą się, jak stać się członkiem społeczeństwa. Przyjmowanie ról to sposób, w jaki jednostki wchodzą w interakcje ze sobą i ze społeczeństwem.

W przeciwieństwie do tego, strukturalna teoria ról kładzie nacisk na strukturę środowisk społecznych, a nie na zachowanie jednostki. Innymi słowy, pozycje społeczne, znane jako role, są oparte na środowisku, a nie na jednostce. Choć teoria ta nie zyskała jeszcze powszechnego uznania w amerykańskiej socjologii, jej prace są zwykle wyrażane matematycznie. Jej wyniki nie zawsze są łatwe do zinterpretowania, ale warto się z nimi zapoznać. Teoria ta oferuje pełniejsze zrozumienie ról społecznych niż wersja tradycyjna.

Inną rolą społeczną, która wpływa na zachowanie jednostki, jest rola lekarza. Często oczekuje się, że lekarz zdiagnozuje i wyleczy chorobę lub przepisze lekarstwa. W wielu kulturach oczekuje się, że lekarze będą zachowywać się w sposób jednolity i będą posiadać określony zestaw umiejętności. Role te są często przypisywane jednostkom bez względu na ich zdolności czy zasługi. Jak więc można nabyć te role?