Różnica między prawem a etyką

Różnica między prawem a etyką polega na tym, że prawo obowiązuje wszystkich jednakowo, natomiast etyka różni się w zależności od osoby i zmienia się częściej niż prawo. Prawo jest narzędziem sprawiedliwości retrybutywnej. Z kolei etyka podlega zmianom w zależności od osobowości człowieka. Omówmy po kolei każdą z tych kategorii. Która z nich jest odpowiednia dla Ciebie? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak odróżnić prawo od etyki.

Zasady dobra i zła

Różnicując prawo i etykę, należy najpierw zauważyć, że pierwsze nie jest koniecznie tożsame z drugim. Zasady etyczne są zazwyczaj zintegrowane z prawem, ale czasami mogą być z nim sprzeczne, jak na przykład prawa dotyczące niewolnictwa sprzed wojny secesyjnej i reżim apartheidu w RPA. Chociaż normy moralne są uniwersalne, społeczeństwo może od nich odbiegać, jak to miało miejsce w przypadku nazistowskich Niemiec.

Różnicę między prawem a etyką można dokładniej wyjaśnić, analizując ich cechy charakterystyczne. W niniejszym artykule przeanalizujemy podobieństwa i różnice między nimi oraz określimy, czy prawo podlega wpływom etyki, czy też odwrotnie. W artykule omówione zostaną także konsekwencje przepisów prawa, które naruszają te zasady. W dłuższej perspektywie zasady etyczne są bardziej skuteczne niż prawo w kierowaniu społeczeństwem i mają większe znaczenie dla jego dobrobytu niż kiedykolwiek wcześniej.

Prawo istnieje po to, by chronić społeczeństwo i poszczególnych jego członków, natomiast etyka zajmuje się podstawowymi wartościami ludzkimi i zasadami moralnymi. W obu przypadkach etyczne zachowanie jest oceniane na podstawie zasad i norm. Wartości moralne ludzi określają, jak powinni postępować, a etyka kieruje tymi decyzjami. Podczas gdy prawo tworzone jest w celu ochrony społeczeństwa i obywateli, normy etyczne są uniwersalne. Jeśli ktoś złamie prawo, grozi mu kara, natomiast naruszenie zasad etycznych nie skutkuje karą.

Moralność to intuicyjne poczucie, jak należy traktować innych. Z drugiej strony etyka to zbiór zasad, które mają być prawdziwe i reprezentować idealny sposób, w jaki ludzie powinni się zachowywać. Niemal każdy ma silne poczucie moralne, że zabijanie jest złe. Etycy od wieków starają się zrozumieć, dlaczego zabijanie jest złe, a kiedy nie. A kiedy jest ono dopuszczalne, zasady etyczne są zgodne z tymi ideałami.

Przeczytaj również:  Parafraza ułatwi komunikację z szefami

Jak już mówiliśmy, prawo i etyka mają wspólne podstawy, ale istnieje między nimi kilka istotnych różnic. W większości przypadków moralność jest ważniejsza od prawa, ale aby prawo było skuteczne, musi być egzekwowane. Moralność zajmuje się zasadami moralnymi, a nie egzekwowaniem prawa. Prawo wymaga dowodów w sądzie, natomiast moralność koncentruje się na zapobieganiu złym czynom.

Cel

Jaka jest różnica między prawem a etyką? Oba są tworzone w tym samym celu – aby promować porządek społeczny, utrzymywać pokój i chronić obywateli. Podczas gdy prawo jest zazwyczaj spisane, etyka nie. Różnica polega na metodzie określania, które działania są właściwe, a które niewłaściwe. Prawo jest abstrakcyjną koncepcją, która rządzi społeczeństwem, natomiast etyka jest bardziej szczegółowa i odnosi się do zachowań indywidualnych. Obie opierają się na zasadach i mogą być wykorzystywane do kierowania zachowaniem.

Podstawowa różnica między prawem a etyką polega na tym, że prawo jest tworem reakcyjnym, który niechętnie przyjmuje perspektywiczne lub twórcze rozwiązania. W związku z tym często wybiera nieinterwencję zamiast interwencji i pozwala społecznościom wypracowywać własne rozwiązania. Etyka jest bardziej elastyczna i może przyjąć bardziej ogólne podejście. Może też przyjąć bardziej nakazowe podejście do rozwiązywania problemów. W takim przypadku jest mało prawdopodobne, aby prawo było w stanie wskazać jednostkom właściwą drogę.

Etyka skupia się na właściwym kierunku działania i najlepszym sposobie jego osiągnięcia. Chodzi o to, jak zachowujemy się w obecności innych. Na przykład w biznesie oczekuje się, że ludzie będą traktować klientów uczciwie i z szacunkiem. Prawo dotyczy tego, czego nie wolno robić, i może być narzucone przez organ zarządzający lub ustawodawcę. Złamanie prawa jest równoznaczne z pogwałceniem naszych wartości. W przeciwieństwie do etyki, prawo ma charakter zewnętrzny.

Podczas gdy prawo określa zasady ludzkiego postępowania i moralności, etyka skupia się na powodach, dla których postępujemy tak, a nie inaczej. Wywodzi się ona z rozbudowanych teorii dobra i zła, które są wykorzystywane jako zasady i reguły. Wcześniejsi filozofowie tworzyli reguły i zasady postępowania, które promowały równowagę społeczną. Dziś kodeksy etyczne są wykorzystywane do promowania standardów moralnych dla jednostek i społeczeństw. Na przykład, działalność gospodarcza może nie być etyczna, jeśli nie promuje sprawiedliwego społeczeństwa lub uniemożliwia firmie zarabianie pieniędzy.

Przeczytaj również:  Co cię nie zabije, to cię wzmocni, z wyjątkiem niedźwiedzi?

Prawo i etyka różnią się pod wieloma względami. Podczas gdy prawo opiera się na zasadach i regułach narzuconych przez rząd, etyka jest dziedziną filozofii i wskazuje ludziom, co jest dobre, a co złe. W związku z tym te dwie dziedziny nie wykluczają się wzajemnie. Etyka to przewodnik etyczny dla ludzkiego zachowania, który wykracza poza religię, kulturę i czas. Obie te dziedziny są jednak ważne. Ale jaka jest różnica między prawem a etyką?

Subiektywnie

Zależność między prawem a etyką jest złożona. Czasami działanie zgodne z prawem nie jest etycznie uzasadnione, ponieważ narusza prawo. Różnica między prawem a etyką jest najbardziej widoczna w sposobie ich egzekwowania. Poniższy film analizuje konflikty między prawem a etyką. Na konkretnych przykładach widzowie zastanawiają się, czy prawo podąża za etyką, czy też odwrotnie. Oceniają też, czy prawo jest ważniejsze od etyki. Następnie mogą zastosować te zasady w różnych sytuacjach.

Relatywizm moralny jest odmianą antyrealizmu moralnego, w którym cnoty danego społeczeństwa mogą być interpretowane w świetle kultury, w której były praktykowane. Cnoty danej kultury mogą być właściwe, ale nie da się ich obiektywnie zmierzyć. Krytyk relatywizmu moralnego może wskazać na historyczne okrucieństwa jako dowód na to, że cnoty danej kultury nie mogą być analizowane w oderwaniu od innych.

W szkole utylitarystycznej decyzje podejmuje się w oparciu o największe dobro dla wszystkich zainteresowanych. Choć teoria ta jest godna pochwały, nie definiuje korzyści płynących z danego działania. Maksymalizacja dobra może być niemoralna. Strategia wojenna może być moralna, ale systematyczne torturowanie dzieci może być niemoralne. Ostatecznie wynik działania kumuluje się w czasie. Jednak różnica między prawem a etyką nie jest tak wyraźna.

Zależność

Zależność między prawem a etyką jest złożona. Oba mają różne pochodzenie i wpływają na społeczeństwo. Podczas gdy prawo jest stanowione przez rząd i ma zastosowanie uniwersalne, etyka jest tworzona przez jednostki. Normy etyczne różnią się w poszczególnych społeczeństwach, a na niektóre przepisy prawne bezpośredni wpływ mają wartości etyczne. Poniżej wymieniono niektóre różnice między prawem a etyką. Omówimy różnice między nimi i sprawdzimy, jak mogą na siebie wpływać. Różnice między prawem a etyką mogą Cię zaskoczyć.

Przeczytaj również:  Parestezje - przyczyny objawy leczenie

Mimo tych różnic, społeczeństwo musi zajmować się zarówno kwestiami prawnymi, jak i etycznymi. Etyka to kodeks postępowania, który kieruje ludzkimi interakcjami i zapobiega działaniom sprzecznym z prawem i zasadami społecznymi. Na przykład lekarz ma obowiązek pomóc potrzebującemu pacjentowi, gdy jest na dyżurze, ale nie w innych sytuacjach. Jednak lekarz, który nie pełni dyżuru, nie zostanie uznany za łamiącego jakiekolwiek prawo.

W Stanach Zjednoczonych prawo to zbiór zasad i przepisów stworzonych przez władze państwowe. Podczas gdy etyka jest systemem osobistych przekonań, ta ostatnia jest uważana za przewodnik dobrego życia. Różnica między prawem a etyką polega często na sposobie ich egzekwowania. Choć oba te pojęcia są ważne, nie są tożsame. Podczas gdy prawo jest tworzone w celu ochrony społeczeństwa, etyka pomaga jednostkom decydować o tym, co jest dobre, a co złe.

Pomimo podobieństw, związek między prawem a etyką jest w dużej mierze nieokreślony. Eksperci i naukowcy przedstawili swoje poglądy, ale istnieje zasadnicze rozróżnienie między tymi dwoma pojęciami. Choć oba mają na celu tworzenie społeczeństwa, prawo musi zapewnić ochronę praw i wolności wszystkich jednostek. Społeczeństwo bez prawa nie będzie miało wartości moralnych. Z tego względu relacja między prawem a etyką jest złożona. I to jest właśnie klucz do tej debaty.

W ostatnich latach postęp w medycynie umożliwił przedłużenie życia pacjentów. Z postępem tym wiążą się liczne problemy natury etycznej i prawnej. Ostatnie przypadki podkreślają złożoność tych kwestii oraz potrzebę procesów decyzyjnych uwzględniających te czynniki. Aby uzyskać bardziej wyczerpujące omówienie, warto sięgnąć po tę książkę. Jest to lektura obowiązkowa dla osób zajmujących się prawem i etyką. Dzięki niej dowiesz się więcej o dylematach etycznych w medycynie.