Transcendecja – co to jest? Czy jest osiągalna?

Transcendencja wartość przekraczania własnego indywidualnego ja

Transcendencja jest procesem uświadamiania sobie, że wszystko, co nas otacza, jest iluzją. W tym stanie bycia człowiek jest w stanie dostrzec, że wszystko istnieje tylko jako jedna świadomość, która jest obecna w każdej pojedynczej świadomej istocie. Osoba transcendentalna może rozpoznać, że wszyscy jesteśmy jedną świadomością, a świadomość ta znajduje odzwierciedlenie w naszym indywidualnym „ja”. Transcendencja jest wspaniałym doświadczeniem zarówno dla jednostki, jak i dla zbiorowości.

Transcendencja i duchowość

Wielu badaczy nie podziela przekonania, że transcendencja i duchowość wzajemnie się wykluczają. Zgadzają się, że transcendencja jest wynikiem większej świadomości samego siebie i większej zdolności do wyboru swoich działań. Podczas gdy stan ego dąży do osiągnięcia jak najlepszego wyniku lub uniknięcia dyskomfortu, transcendencja zna najlepszy sposób działania, nawet jeśli powoduje on pewien dyskomfort. Oto kilka kluczowych różnic między transcendencją a duchowością.

Samotranscendencja może przybierać różne formy. Różne badania sugerują, że doświadczenia transcendentne mogą być istotnym elementem rozwoju przez całe życie. Niektóre z podwymiarów autotranscendencji dotyczą związku osoby z wszechświatem i ludzkością. Inne opisują połączenie z Bogiem jako przejaw duchowości. W każdym przypadku transcendencja jest kluczowym składnikiem subiektywnego dobrostanu.

Niezależnie od tego, czy dana osoba jest religijna czy nie, ważne jest, aby rozważyć wpływ duchowej transcendencji na zachowania konsumenckie. W szczególności, na postrzeganie własnej wartości przez daną osobę może wpływać rodzaj treści duchowych, które konsumuje. Duchowość jest zazwyczaj silniejsza niż materializm, dlatego może wpływać na zachowania konsumentów. Choć może się to wydawać daleko idące, ważne jest, by zrozumieć, że duchowość może odgrywać integralną rolę w kształtowaniu zachowań konsumenckich.

Przeczytaj również:  Przywłaszczenie kulturowe i jego konsekwencje

Inne badanie dotyczyło związku między śmiertelnością a autotranscendencją. Naukowcy wykorzystali model autotranscendencji do stworzenia nowego konstruktu duchowości. Koncepcja ta została zaczerpnięta z filozoficznych przekonań na temat rozwoju człowieka. Zgodnie z tą teorią, autotranscendencja jest naturalną zdolnością, która pozwala człowiekowi osiągnąć większą harmonię i dobrostan. Zmienne duchowej transcendencji i samoświadomości zostały zdefiniowane jako samorozpoznanie i zdolność do poszerzania granic.

Transcendencja i jej definicja w ujęciu Abrah

Teologicznie termin „prawda” możemy zdefiniować jako „prawdziwy” w takim stopniu, w jakim jest „inny”, poza ludzkim doświadczeniem. Termin „immanentny” jest bardziej niejednoznaczny i może oznaczać kilka różnych rzeczy. Na przykład możemy powiedzieć, że Bóg jest transcendentny, ponieważ znajduje się poza naszym doświadczeniem, ale jednocześnie jest immanentny, ponieważ jest nam znany. Abraham użył terminu „prawda”, aby opisać Boga, ale to słowo nie jest ściśle związane z Bogiem.

Jeśli termin „prawda” jest zdefiniowany jako cecha osiągnięcia wyższego stanu bytu, to osoby transcendentne są bardziej skłonne do bycia kreatywnymi i innowacyjnymi. Prawdopodobnie będą dobrymi twórcami i innowatorami, ponieważ doświadczenia transcendentalne pozwalają im mieć jaśniejszą wizję. W kontekście filozofii Abrahama definicja transcendencji powinna być bardziej złożona niż proste rozumowanie. Należy również podkreślić, że transludzie mają bardziej zaawansowane rozumienie zła i powinni być wobec niego bardziej współczujący.

Transcendencja jest zdolnością do realizacji własnego potencjału i odłożenia na bok własnych potrzeb dla dobra innych. To właśnie na progu samorealizacji następuje transcendencja. Chociaż słowo transcendencja jest trudne do zdefiniowania w jednym określeniu, ma ono wiele znaczeń. Definicja transcendencji różni się w zależności od religii, ale najbardziej popularny jest pogląd Abrahama.

Samotranscendencja jest aspektem ludzkiej świadomości, który jest ściśle związany z duchowością. Samotranscendencja odnosi się do poszerzania indywidualnego „ja” i postrzegania swojej roli jako integralnej części wszechświata. Jest to proces odnoszenia się do większej całości, którą może być natura, wszechświat lub bóstwo. W tym sensie samotranscendencja może być osiągnięta przez każdego, bez względu na rasę, płeć czy orientację duchową.

Przeczytaj również:  Jak się uwolnić od wstydu

Transcendencja i jej teoria według Pameli R

Teoria Samotranscendencji została oparta na pracy Marthy E. Rogers, psychologa rozwojowego i psychoanalityka. Praca Rogers koncentrowała się na trzech koncepcjach hemodynamicznych, które były zgodne z teorią rozwoju na przestrzeni całego życia. Jej podejście integralnościowe podkreślało rozwój jako czynnik wpływający na cechy człowieka. Na rozwój na różnych etapach życia miał wpływ brak równowagi między jednostką a środowiskiem.

Teoria autotranscendencji opiera się na koncepcji rozwoju „średniego” lub „średniego zakresu”. Teoria ta wykorzystuje metodę znaną jako reformulacja dedukcyjna, aby powiązać teorię autotranscendencji z rozwojem ludzkiego zachowania. Metoda ta jest wykorzystywana do wyprowadzania teorii, które nie są oparte na pielęgniarstwie, takich jak teoria „samorozwoju”. Teoria ta czerpie z koncepcji psychologii rozwojowej okresu życia i systemu pojęciowego Marthy E. Rogers.

Samotranscendencja ma wiele definicji. Niezależnie od tego, czy ktoś uważa się za jednostkę, czy za grupę, proces ten może prowadzić do uczucia autotranscendencji. Innymi słowy, autotranscendencja wiąże się z poszerzaniem własnych granic. Samotranscendencja może mieć miejsce także w sferze interpersonalnej, gdzie człowiek integruje przeszłość. Umożliwia także dostrzeżenie większego celu.

Transcendencja siebie jest związana z dobrym samopoczuciem. Proces ten jest zasobem umożliwiającym osiągnięcie dobrostanu i jest rozwijany w okresach podatności na zranienie. Jego związek z podatnością na zagrożenia jest także uwarunkowany czynnikami osobistymi, społecznymi i środowiskowymi. Na przykład wiek, pochodzenie etniczne, historia życia i wsparcie społeczne danej osoby mogą wpływać na jej doświadczenie autotranscendencji.

Claude Robert Cloninger transcendencja i osoba

Claude Robert Cloninger jest znanym amerykańskim psychologiem, genetykiem i psychiatrą, który badał zdrowie i chorobę psychiczną. Jego zainteresowania badawcze sięgają od psychopatologii ogólnej po nadużywanie substancji i zaburzenia osobowości. Jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis i posiada tytuł Wallace Renard Professorship in Psychiatry. Jego badania opierają się na studiach nad ludzkim mózgiem i związkiem genów ze zdrowiem i chorobą psychiczną.

Przeczytaj również:  Co to jest zmęczenie psychiczne i jak sobie z nim radzić

Jak samodzielnie osiągnąć stan transcendencji

Pomysł „autotranscendencji” polega na rezygnacji z własnego „ja” na rzecz większej sprawy, takiej jak pomoc innym. Cecha ta jest często określana jako „wola sensu”. Kiedy ta cecha jest rozwinięta, zaczynamy poszukiwać sensu życia. Zaczynamy działać zgodnie z naszymi wartościami, nie kierując się własnym egoistycznym interesem czy pragnieniami innych. Stajemy się wewnętrznie zmotywowani, co oznacza, że robimy rzeczy, ponieważ są one moralnie słuszne. Choć badacze nie są przekonani, że aby doświadczyć autotranscendencji, trzeba być uduchowionym, wielu ludzi uważa duchowość za ważny aspekt tego stanu umysłu. Duchowość może być tak różnorodna jak religie lub tak różnorodna jak przekonania i praktyki poszczególnych osób. Słynnym przykładem osoby, która osiągnęła stan transcendencji, jest Viktor Frankl, który spędził wiele lat w obozie koncentracyjnym, zanim odnalazł wyższy cel. Doświadczenie to pozwoliło mu odłożyć na bok własne potrzeby i skupić się na wyższym celu.

Praktyka autotranscendencji zakłada rozszerzenie naszych granic poza nasze normalne, codzienne ja. Rozwijanie tej postawy wymaga zrozumienia wszechświata i tego, że jesteśmy jego integralną częścią. Wielu psychologów przyczyniło się do rozwoju tej teorii. Niektórzy ludzie wierzą, że autotranscendencję można osiągnąć poprzez medytację, jogę i inne praktyki duchowe. Dla innych autotranscendencja to stan duchowego zjednoczenia z własnym pochodzeniem i naturą.