Zaburzenia psychotyczne – objawy i metody leczenia

Zaburzenia psychotyczne objawy i metody leczenia

W tym artykule omówimy oznaki i objawy zaburzeń psychotycznych oraz różne dostępne opcje leczenia. Omówimy także leki i terapię poznawczo-behawioralną. Warto również zapoznać się z naszymi poprzednimi artykułami na ten temat. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy wystarczająco dużo informacji, aby ułatwić Ci postawienie diagnozy. Jeśli uważasz, że możesz cierpieć na psychozę, rozważ skonsultowanie się z lekarzem. Może on pomóc Ci zdecydować, jakie leczenie będzie dla Ciebie najlepsze.

Zaburzenia psychotyczne – co to jest?

Zaburzenia psychotyczne to grupa zaburzeń psychicznych, często mówi się, że jest to po prostu psychoza. Schizofrenia zalicza się do tej grupy.

Objawy zaburzeń psychotycznych

Objawy psychozy różnią się intensywnością, od łagodnych do ciężkich. W zależności od przyczyny, psychoza może trwać tygodniami, a nawet miesiącami. Osoba cierpiąca na psychozę może doświadczać halucynacji lub innych dziwnych i uporczywych myśli. Często stan ten jest przerażający i niepokojący. Niektóre z tych objawów zostały wyjaśnione w tym podcaście. Oto niektóre z najczęstszych rodzajów zaburzeń psychotycznych i metody ich leczenia.

Objawy psychozy mogą być na tyle poważne, że wymagają opieki psychiatrycznej. Jeśli pacjent lub jego bliski podejrzewa, że cierpi na jedno z tych zaburzeń psychicznych, ważne jest, aby szukać profesjonalnej pomocy w celu uzyskania właściwej diagnozy i leczenia. Lekarz pierwszego kontaktu lub firma ubezpieczeniowa mogą skierować pacjenta do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego lub udostępnić listę zalecanych placówek. Warto zastanowić się, czy nie jest to depresja.

Objawy zaburzeń psychotycznych i możliwości leczenia różnią się w zależności od osoby. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z zaburzeniami psychotycznymi mają zwiększone ryzyko przemocy. Jednak osoby doświadczające tych zaburzeń są bardziej skłonne do doświadczania przemocy niż do jej popełniania. Przyczyny psychozy są złożone, ale niektóre czynniki mogą zwiększać ryzyko jej wystąpienia. Czynniki te obejmują genetykę, rozwój we wczesnym dzieciństwie, traumatyczne doświadczenia życiowe i infekcje.

Pomimo że leki przeciwpsychotyczne są zwykle pierwszą linią obrony przed zaburzeniami psychotycznymi, dostępne są również inne metody. Na przykład terapia psychoanalityczna może pomóc w radzeniu sobie z własnymi doświadczeniami. Inne metody mogą obejmować terapię grupową, rodzinną lub rehabilitację społeczną. Zalecane mogą być także inne metody, takie jak ćwiczenia, aktywność fizyczna i mieszkanie. Jeśli osoba nie reaguje na metody leczenia, może być konieczna jej hospitalizacja.

Przeczytaj również:  Fobie - Rodzaje leczenia i najczęstsze fobie

Leki przeciwpsychotyczne należą do najbardziej powszechnych metod leczenia psychozy. Leki te działają poprzez zmianę substancji chemicznych w mózgu i zmniejszenie nasilenia halucynacji i paranoi. Leki te mogą jednak powodować działania niepożądane i powinny być stosowane tylko w ostateczności, po ustaleniu odpowiedniego leczenia dla danej osoby. Oprócz leków wiele korzyści przynosi także psychoterapia. Różne rodzaje psychoterapii obejmują terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodzinną i psychoterapię wspierającą. Dostępne są również grupy samopomocy. Osoba chora może mieć objawy wytwórcze. Występują wtedy omamy i urojenia somatyczne, tak zwane schizoafektywne.

Zaburzenie schizoafektywne bądź zaburzenia afektywnych potrzebują bodźców zmysłowych. Mogą pojawić się również podczas utraty kogoś bliskiego, na skutek zaburzeń lękowych czy też silnego stresu.

Opcje leczenia psychozy

Pomimo że najbardziej oczywistą opcją leczenia dla osób z zaburzeniami psychotycznymi jest szukanie pomocy medycznej, istnieje również wiele opcji leczenia, których można spróbować. Na szczęście wiele z tych opcji obejmuje wiele metod leczenia, co ułatwia ich zastosowanie w przypadku współwystępujących schorzeń. Poniżej przedstawiono kilka najczęstszych zaburzeń psychotycznych i możliwości ich leczenia. Każda z tych metod leczenia ma swoje zalety, dlatego warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej.

Pomimo że leki nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, często mogą stanowić ważną część leczenia. Jeśli jednak pacjent cierpi z powodu poważnych objawów i ma trudności z podejmowaniem decyzji, leki mogą mu pomóc. Istnieją pewne rodzaje leków, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji poprawiających stan pacjenta. Przed wyborem jakiejkolwiek metody leczenia należy porozmawiać z lekarzem lub placówką leczniczą. Przyjmując leki, możesz pomóc sobie w opanowaniu objawów i stać się samowystarczalnym.

Oprócz leczenia farmakologicznego, zaburzenia psychotyczne często współwystępują z problemami związanymi z nadużywaniem substancji. Około trzech czwartych osób z zaburzeniami psychotycznymi ma również zaburzenia związane z używaniem substancji. Leczenie tych współwystępujących zaburzeń często wymaga współpracy różnych klinicystów w ramach jednego zespołu. Celem takiego podejścia jest koordynacja opieki nad tymi dwoma schorzeniami, tak aby dana osoba była leczona na oba schorzenia. Ważne jest jednak zrozumienie, że leczenie jednego zaburzenia psychotycznego może nie być skuteczne, jeśli nie zajmiemy się drugim.

Dwie najczęściej stosowane metody leczenia zaburzeń psychotycznych to leki przeciwpsychotyczne i psychoterapia. Obie te metody mogą zmniejszyć objawy psychozy, ale mogą mieć skutki uboczne. Niektóre rodzaje psychoterapii mogą obejmować terapię poznawczo-behawioralną, która koncentruje się na sposobie postrzegania sytuacji. Zrozumienie, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i jak reagują na sytuacje stresowe, ma kluczowe znaczenie w leczeniu tych zaburzeń. Terapia poznawcza staje się coraz bardziej popularna jako standardowa forma leczenia osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne.

Przeczytaj również:  Biofeedback i lęk - Dziennik Psychiatryczny

Leki czyli farmakoterapia

Podczas gdy leki w zaburzeniach psychotycznych stanowią centralny element leczenia, terapia jest również ważnym jego składnikiem. Różne style terapeutyczne odnoszą się do różnych obszarów problemowych i różnych celów leczenia. Różne style psychoterapii mają różną skuteczność w leczeniu psychozy. Podczas gdy tradycyjne formy psychoterapii koncentrowały się na wglądzie i deficytach poznawczych, coraz większą popularnością cieszy się psychoterapia wspierająca, ponieważ promuje ona pozytywną relację między terapeutą a pacjentem. Psychoterapia wspierająca jest często stosowana w celu zmniejszenia paranoi i promowania przestrzegania zasad leczenia.

Leczenie psychozy ma kluczowe znaczenie, ponieważ może pomóc w opanowaniu objawów i zapobieganiu nawrotom. Osoby z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia psychozy powinny natychmiast szukać pomocy medycznej. Leki mogą pomóc w opanowaniu objawów psychozy, ale jeśli dana osoba przestanie je przyjmować, stan ten może powrócić. Leki mogą również pomóc osobom z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń psychotycznych w prowadzeniu normalnego życia. Jeśli istnieje obawa, że ktoś z bliskich może cierpieć na psychozę, należy zwrócić się o pomoc do pogotowia ratunkowego, dzwoniąc pod numer 911 lub przywożąc tę osobę do szpitala.

Mimo że przyjmowanie leków na psychozę może być kuszące, ważne jest, aby uzyskać dokładną diagnozę od specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego, ponieważ błędna diagnoza może mieć konsekwencje zmieniające życie. Zaburzenia psychotyczne zwykle charakteryzują się dwoma głównymi objawami: urojeniami i halucynacjami. Osoby cierpiące na te zaburzenia nie są w stanie odróżnić tego, co postrzegają, od tego, w co naprawdę wierzą. Mogą wierzyć, że są w niebezpieczeństwie, są ważne lub mają inne irracjonalne przekonania.

Leki przeciwpsychotyczne mogą być łączone z innymi metodami leczenia objawów psychozy. Leki przeciwdepresyjne są często przepisywane razem z lekami przeciwpsychotycznymi, ponieważ leczą objawy negatywne i oporne w psychozie. Benzodiazepiny mogą być przepisywane w przypadku lęku i pobudzenia psychotycznego. Mogą one również powodować działania niepożądane, dlatego przed przepisaniem leków lekarz powinien omówić te kwestie z pracownikiem służby zdrowia psychicznego.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi często mają współwystępujące zaburzenia związane z używaniem substancji. Około trzy czwarte osób z zaburzeniami psychotycznymi w pewnym momencie swojego życia doświadczy przynajmniej jednego zaburzenia związanego z używaniem substancji. Obecnie pacjenci z podwójną diagnozą są zazwyczaj leczeni w ramach oddzielnych, ale zintegrowanych usług. Oznacza to, że w tym samym zespole terapeutycznym spotykają się z różnymi klinicystami. Udowodniono, że zintegrowane strategie leczenia są najskuteczniejsze w leczeniu wczesnego stadium psychozy.

Przeczytaj również:  Hipengiofobia a lęk przed odpowiedzialnością

Terapia poznawczo-behawioralna dostarcza dobrych rokowań w psychozie

Celem terapii poznawczej jest pomoc pacjentom w przezwyciężeniu negatywnego myślenia, które leży u podstaw początku psychozy. Pacjenci są uczeni werbalnego weryfikowania swoich urojeń i opracowywania alternatywnych wyjaśnień opartych na dowodach przemawiających zarówno za, jak i przeciw ich urojeniom. Podczas terapii klinicysta może także pomóc pacjentom w budowaniu zaufania i poczucia własnej wartości. Terapia poznawcza psychozy jest wysoce skuteczną metodą leczenia powyższych zaburzeń.

Wczesne leczenie ma kluczowe znaczenie w psychozie, ponieważ wczesna interwencja może w znacznym stopniu wpłynąć na przebieg choroby. Chociaż wykazano, że leki przeciwpsychotyczne zmniejszają objawy, nie są pozbawione wad. Z tego powodu niektórzy pacjenci decydują się nie przyjmować leków przeciwpsychotycznych. Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc pacjentom w ocenie swoich objawów i rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych przed kolejnym epizodem psychotycznym. Nie może ona jednak wyleczyć samej choroby.

Dr Eisen posiada rozległe szkolenie w zakresie CBT w psychozie. Współpracuje z innymi lekarzami, aby szkolić klinicystów i personel wielodyscyplinarny w zakresie rozpoznawania i leczenia objawów psychotycznych. Prowadzi również indywidualną terapię poznawczo-behawioralną dla osób doświadczających trudności w radzeniu sobie z emocjami. Ponadto ma doświadczenie w prowadzeniu konsultacji dla zespołów terapeutycznych. Jest szczególnie zainteresowana włączaniem innych metod do leczenia psychozy.

CBCT w psychozie nie jest lekarstwem na to zaburzenie, ale ma potencjał, aby znacząco zmniejszyć jego objawy. CBT w psychozie polega na pracy z przekonaniami urojeniowymi w celu ich zakwestionowania. Pomaga to pacjentom lepiej radzić sobie z objawami i zmniejszyć niepokój. Pozwala także pacjentom ocenić swoje głosy w nowy sposób. Oprócz tych korzyści, terapia poznawcza jest skuteczna w leczeniu wielu innych trudności związanych z psychozą.

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychotycznych ma na celu zmianę sposobu myślenia, działania i odczuwania. Terapia ta ma wiele zalet i jest tańsza niż inne rodzaje terapii. Może być także doskonałą opcją krótkoterminowego leczenia, jeśli pacjent nie może korzystać z leków psychotropowych. Terapia koncentruje się także na zapobieganiu nawrotom i zwiększaniu samoświadomości. Istnieje wiele sposobów wykorzystania terapii poznawczo-behawioralnej w zaburzeniach psychotycznych.